Generatiebeleid

Elke generatie loopt tegen andere uitdagingen aan op het gebied van inzetbaarheid. Denk aan de combinatie van werk en een gezin, werken in fysiek of psychisch zware werkomstandigheden, of gezondheidsklachten bij het ouder worden. Daarom ontwikkelen de cao-partijen generatieregelingen voor medewerkers in drie levensfasen. Deze regelingen creëren mogelijkheden om medewerkers te helpen duurzaam inzetbaar aan het werk te blijven. In de cao is afgesproken dat umc’s van deze regelingen er minimaal één gaan toepassen.

 

Umc's

Uitkomsten onderzoek naar generatieregelingen umc’s

De vakbonden en de umc’s hebben geconstateerd dat medewerkers in umc’s in elke levensfase de nodige uitdagingen kennen om gezond en vitaal te blijven werken. Het gaat om jonge professionals aan het begin van carrière en gezinsvorming, om ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk en om zeer ervaren en oudere professionals in de laatste fase voor hun pensioen.

Sociale partners hebben in een cao-afspraak vastgelegd dat zij in overleg willen komen tot drie generatieregelingen, waarvan alle umc’s er minimaal één toepassen.

De vakbonden en de NFU hebben daarop met een extern bureau verkend welke behoeften en mogelijkheden er zijn. Daarvoor is in het voorjaar van 2023 een online enquête gehouden onder medewerkers (meer dan 2000 deelnemers) en zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van HR, ondernemingsraden en vakbonden.

Onderstaand zijn enkele uitkomsten samengevat. Het volledige rapport is hier te downloaden.

 

Online enquête

 • Medewerkers in de umc’s waarderen hun vitaliteit gemiddeld met een 3,6 op een schaal van 5. De meeste medewerkers waarderen hun inzetbaarheid met een 4 op een schaal van 5. Toch ervaart ongeveer 40% van de medewerkers (in alle levensfasen) de nodige uitdagingen als het gaat om duurzaam over voldoende vitaliteit te beschikken.
 • Belemmerende factoren zijn met name de hoge werkdruk en de impact die deze heeft op de werk-privé balans en de hersteltijd. Ook mantelzorg en activiteiten om een gezonde leefstijl te behouden lijken vaker in het gedrang te komen.
 • In de organisaties zouden medewerkers vaker flexibiliteit, autonomie en regelmogelijkheden willen ervaren, maar de starheid, bureaucratie of de afdeling/leidinggevende staat dat soms in de weg.
 • Medewerkers zien oplossingen enerzijds in het werk: het aanpakken van de te hoog oplopende werkdruk lijkt voor hen de belangrijkste draaiknop te zijn en verder door meer keuzemogelijkheden te bieden, meer aandacht en waardering te krijgen en een goede relatie met collega’s/leidinggevenden. Anderzijds hebben medewerkers ook behoefte aan vormen van minder werken: generatiepact, meer verlof en flexibele werktijden worden veel genoemd als oplossingsrichtingen.
 • Minder gaan werken wordt door medewerkers vaak niet als oplossing gezien omdat het inkomen niet gemist kan worden. De oplopende inflatie wordt daarbij als een van de redenen genoemd.
 • Net als verschillende medewerkers in de umc`s komen we tot de observatie dat er geen one-size-fits-all oplossing is en dat de bouwstenen van de te ontwikkelen regelingen ruimte moet laten voor maatwerkoplossingen en individuele keuzes.

Rondetafelgesprekken

 • Er is al heel veel mogelijk bínnen de huidige cao, maar dat is onvoldoende bekend en wordt niet optimaal benut (36-urige werkweek, jaarurensystematiek, meer/minder werken, verlof kopen).
 • Er wordt veel starheid (stroperigheid, bureaucratie) ervaren in toepassing van mogelijkheden: weinig flexibiliteit en maatwerk mogelijk.
 • Bijzonder verlofregeling huidige cao is aan modernisering toe.
 • Zelfroosteren blijft belangrijk aandachtspunt maar is wel heel lastig: met name door bezettingsproblematiek.
 • Een goede dialoog (het goede gesprek met je leidinggevende) wordt gemist. Is cruciaal om regeling ook effectief in te kunnen zetten.
 • Meer aandacht voor de kwaliteit van leiderschap.
 • Geef goede voorlichting en goede voorbeelden van het optimaal inzetten van bestaande arbeidsvoorwaarden.
 • Ook behoefte aan onafhankelijke ondersteuning/coach/loket om weg te wijzen.
 • Maak geen onderscheid in levensfase maar creëer een regeling waar iedere levensfase mee uit de voeten kan.
 • Regelingen inrichten naar life events (rouw, overgang, mantelzorg, buitenland, kinderen, ontwikkeling) in plaats van naar levensfasen.
 • Er is veel behoefte aan een persoonlijk keuzebudget in tijd en geld met brede mogelijkheden aan bronnen en doelen.
 • Behoefte aan meer dialoog tussen generaties, functiegroepen, medewerkers met verschillende culturele achtergronden en medewerkers in verschillende omstandigheden.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.