Inspiratiesessies strategisch personeelsbeleid

De academische arbeidsmarkt en werkomgeving zijn continu aan verandering onderhevig. Bij leidinggevenden ligt de opgave om daarnaar te handelen en medewerkers mee te nemen, zodat ook zij tijdig kunnen anticiperen. Een mensgerichte en gelijkwaardige aanpak is daarin belangrijk. Voor leidinggevenden die het strategisch personeelsbeleid willen verkennen of aanscherpen organiseerde SoFoKleS drie inspiratiebijeenkomsten.

Universiteiten

Belang van strategisch personeelsbeleid

De herwaardering en flexibilisering van het onderwijs, invloed van de overheid, internationale ontwikkelingen en groeiende behoefte aan transparantie en inclusiviteit hebben grote invloed op de universitaire arbeidsmarkt en interne organisatie. Dit brengt strategische vraagstukken met zich mee. Strategisch personeelsbeleid – gevoed door gezamenlijk beleid over o.a. erkennen en waarderen – helpt om tijdig de richting te duiden die de organisatie opgaat en daarop te anticiperen. Daarmee worden medewerkers niet alleen toegerust voor een functie buiten de organisatie, maar zorgt het ook voor interne flexibiliteit. Medewerkers weten daardoor waarop ze zich moeten richten om goed te blijven in hun werk en/of het noodzakelijk is om zich voor te bereiden op ander werk. Gestelde targets, druk op de werkvloer en hybride werken maken het beslissers lastig om ver(der) vooruit te kijken en regie te pakken op strategisch personeelsbeleid.

In het licht van de genoemde omgevingsfactoren en trends vraagt het van beslissers binnen de universiteit – van College van Bestuur, hr als ook faculteitsdirecteuren en leidinggevenden binnen de faculteit – om strategisch beleid dat zich richt op het duurzaam omgaan met de kennis, interne relaties en waardering van medewerkers. Een mensgerichte en gelijkwaardige benadering is daarin essentieel.

Aanpak

Voor leidinggevenden die het strategisch personeelsbeleid willen verkennen of aanscherpen, organiseerde SoFoKleS in het najaar van 2021 drie inspiratiebijeenkomsten. Voor hr-adviseurs en projectleiders Erkennen en waarderen was het mogelijk samen met een leidinggevende uit de organisatie aan te sluiten om daarna gezamenlijk vervolg te geven aan opgedane inzichten. De opzet van iedere bijeenkomsten was kleinschalig (max. 25 deelnemers) en gericht op kennisdeling en dialoog met een ‘benen-op-tafel-moment’.

Iedere bijeenkomst ging in op een invalshoek van strategisch personeelsbeleid:

  • Visie op mens en organisatie
  • Aantrekkelijk werkgeverschap strategisch vertalen
  • Dialoog en draagvlak creëren binnen de organisatie

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst verscheen ook een artikel over Strategisch personeelsbeleid. Lees dit artikel: ‘Meer dialoog, minder managementdenken’.

 

Resultaat

In totaal meldden zich 74 medewerkers aan van 11 verschillende universiteiten. Daarvan hadden 24 deelnemers een leidinggevende functie.

Bijeenkomst 1: Visie op mens en organisatie

In deze bijeenkomst stond centraal: wat is volgens jou (jouw functie, organisatie of universiteiten in het algemeen) de grootste uitdaging op het gebied van strategisch personeelsbeleid?

Hoe staat de academische arbeidsmarkt ervoor? Welke trends en ontwikkelingen in de sector kunnen de komende jaren van invloed zijn? Welke keuzes liggen in het strategisch personeelsbeleid? SoFoKleS-onderzoeker Sean Stevenson deelde de uitkomsten uit de sectoranalyse WO en ging in op grote trends en tegenbewegingen.

Het ‘managen’ heeft de afgelopen jaren enorm terrein gewonnen, waardoor financieel gestuurde waarden de boventoon voeren. Alles wordt tegenwoordig gemanaged: het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg, de overheid en zelfs de natuur. Auteur Marjolein Quené werpt vanuit haar achtergrond als historicus en bedrijfskundige een kritische blik op de invloed van onze managementleer én biedt aan de hand van verschillende filosofen hoopvolle alternatieven. Alle deelnemers ontvingen het boek van Quené cadeau om zich ook na de bijeenkomst te kunnen verdiepen in het gedachtengoed.

Bijeenkomst 2: Aantrekkelijk werkgeverschap strategisch vertalen

In deze bijeenkomst stond centraal: Waar zit volgens jou de uitdaging als het gaat om het zijn van een goed werkgever?

Vanuit een theoretisch kader ging Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, in op het belang van goed werkgeverschap. Het begrip kwaliteit van kennisarbeid werd geïntroduceerd. Daarbij gaat het om het samenspel van creatie, reflectie en documentatie van werk om medewerkers de ruimte te geven, kennis duurzaam te borgen en hete hangijzers binnen de organisatie gericht aan te pakken.

CAOP-adviseur en promovendus Wilco Brinkman presenteerde de strategische Arbeidsmarkt Verkenner. De verkenner is een hulpmiddel om:

  • Complexiteit van de arbeidsmarktvraagstukken hanteerbaar te maken
  • Bij strategisch beleid verschillende (arbeids)aspecten te betrekken
  • Eigen thema’s te positioneren in relatie tot de arbeidsmarkt

Relevante arbeidsmarkttrends en thema’s binnen de universitaire sector werden verder uitgediept.

Bijeenkomst 3: Dialoog en draagvlak binnen de organisatie

In deze bijeenkomst stond centraal: hoe creëer je (als leidinggevende) ruimte voor werknemers om gehoord te worden?

Een dialoog is iets anders dan een discussie, debat of onderhandeling. In een dialoog wissel je met elkaar ervaringen uit rondom een goed geformuleerde vraag. Met een dialooggerichte aanpak kun je het onderlinge vertrouwen vergroten en vanuit een gelijkwaardige benadering tot gedragen besluiten komen. Gelijkwaardigheid is dan ook een van de basisprincipes voor dialogen. Een ronde tafel kan deze gelijkwaardigheid versterken.

Spreker Olga Plokhooij nam de deelnemers mee in de basisprincipes van dialoogvoering. Daarna ging de groep ook gezamenlijk aan de slag!

Werknemers in het wo verzetten steeds meer werk

Verder lezen op Werknemers in het wo verzetten steeds meer werk

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.